Voorwaarden

Voorwaarden | Mediationovereenkomst

Mediationovereenkomst                                                      Contractnummer:
voor de MfN-registermediator

Dirk-Jan van den Berg, MfN-registermediator

en de Partijen:

A:

en

B:

KOMEN HIERBIJ OVEREEN:

1 – Globale omschrijving van de Kwestie

Mediation bij echtscheiding

2 – Mediation

2.1
De Partijen en de Mediator zullen zich inspannen om de in punt 1 genoemde Kwestie tussen de Partijen op te lossen door Mediation
conform het MfN-Mediation Reglement (hierna te noemen het “Reglement”) zoals dat luidt op de datum van deze overeenkomst.
Het Reglement (waarvan een kopie aan deze overeenkomst is gehecht) maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. De Partijen
verklaren een exemplaar van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator te hebben ontvangen. De algemene voorwaarden van Van den
Berg Mediation zijn van toepassing op deze overeenkomst en zijn aan cliënt overhandigd.
2.2
De Partijen verstrekken en de Mediator accepteert de opdracht om het communicatie- en onderhandelingsproces te begeleiden een en
ander in de zin van het Reglement.
2.3
De Mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces. De Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden
oplossing.
2.4
De Partijen en de Mediator verbinden zich jegens elkaar tot al hetgeen waartoe zij ingevolge het Reglement gehouden zijn.
2.5
De Mediation vangt aan op ………… Vanaf dat moment zijn de bepalingen van het Reglement volledig van toepassing.
2.6
Naast het gestelde in het Reglement verbinden de Partijen zich jegens de Mediator en jegens elkaar zich te onthouden van acties of
gedragingen die de Mediation in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren.

3 – Vrijwilligheid

De Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de Mediator vrij om de Mediation op elk gewenst moment
te beëindigen. Beëindiging geschiedt uitsluitend door een schrijven gericht aan de Mediator en de andere partij(en). Dit schrijven kan worden
toegelicht tijdens een gezamenlijke (slot)bijeenkomst met de Mediator. Het beëindigen van de Mediation laat de geheimhoudings- en
betalingsverplichtingen van de Partijen onverlet.
De Mediator kan de Mediation beëindigen wanneer naar zijn mening de Partijen zich herhaaldelijk niet houden aan de gemaakte afspraken,
zoals de inspanningsverplichting, geheimhouding of wanneer Partijen de Mediation in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren.

4 – Geheimhouding

4.1
Mediator en de Partijen verplichten zich zonder enig voorbehoud tot de geheimhouding zoals omschreven in artikel 7 en 10 van het
Reglement.
4.2
Deze overeenkomst geldt in samenhang met het Reglement als een bewijsovereenkomst in de zin van de wet, zie art. 7:900 BW jo. art. 153
Rv. Mediator en de Partijen hebben de bedoeling om daarmee op onderdelen af te wijken van het wettelijk geldende bewijsrecht om daarmee
de gewenste vertrouwelijkheid te waarborgen.

5 – Vertegenwoordiging

5.1
Natuurlijke personen zijn zelf aanwezig bij de bijeenkomsten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd conform punt 5.2. De persoon die
deze overeenkomst tekent zal bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.
5.2
Elk der Partijen staat ervoor in dat haar vertegenwoordiger rechtsgeldig bevoegd is om namens haar alle rechtshandelingen te verrichten die
in het kader van de Mediation noodzakelijk zijn, het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in punt 7.1 daaronder begrepen, alsmede dat
de vertegenwoordiger zich zal houden aan de in het Reglement genoemde geheimhouding.

6 – Honoraria en kosten

6.1
Het honorarium voor de werkzaamheden van de Mediator bedraagt € …….,- (inclusief 21% BTW) + € 285,- griffierecht (0% BTW),
prijswijzigingen griffierecht voorbehouden.  Het uurtarief voor specifieke (nader te beschrijven) werkzaamheden bedraagt € …,-
(inclusief 21% BTW) per uur. Onder het tarief vallen de volgende activiteiten van de Mediator: het voeren van een intakegesprek, uitvoeren
van een actieplan, inplannen en opvolgen van afspraken, stand van zaken en voortgang bespreken, uitzoeken van relevante zaken, opstellen
scheidingsconvenant, opstellen ouderschapsplan,  verzorgen juridische afhandeling van de scheiding, voeren van een evaluatiegesprek.
Voorts komen voor rekening van de Partijen alle overige directe en indirecte kosten van de Mediation, zoals eventuele huur van ruimtes,
telefoon-, fax- en reiskosten, porti, honoraria en kosten van eventuele bij de Mediation door de Mediator betrokken derden, vermeerderd met
wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
6.2
Honorarium en kosten bedoeld in punt 6.1 worden door de Partijen gedragen in de volgende verhouding:
partij A: 50 %    partij B: 50%
6.3
De Partijen dragen daarnaast ieder de eigen kosten.
6.4
De Mediator zal in 2 delen factureren. Het eerste deel ad € …..,- zal na het intakegesprek worden gefactureerd, het tweede deel ad € …..,-
zal worden gefactureerd bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Betaling geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum. Indiening
van alle documenten zal worden gedaan nadat het volledige bedrag is voldaan.

7 – Vastlegging van het resultaat van de Mediation en tussentijdse afspraken

7.1
Een in der minne bereikte oplossing van de Kwestie zal tussen de Partijen worden vastgelegd in een daartoe strekkende, door partijen
ondertekende schriftelijke overeenkomst.
7.2
Tijdens de loop van de Mediation tussen de Partijen gemaakte afspraken binden hen alleen voor zover deze schriftelijk tussen hen zijn
vastgelegd, door hen zijn ondertekend en daarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de afspraken blijven bestaan ook indien de Mediation verder
niet tot overeenstemming leidt.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend

op …………….. te ….

Dirk-Jan van den Berg